Bureå Camping landsbygdsutveckling

Under hösten 2017 ansökte Bureå Camping om stöd från EU genom Jordbruksverket till att utveckla Bureå campingen. Planen var att utveckla campingen med fler boenden och aktiviteter men även för att allmänt öka attraktiviteten för campingen.

Projektet skulle pågå under 3 år men pga av något sen igångsättning då vissa delar i projektet tog mer tid att genomföra och att sedan pandemin kom så förlängdes projekttiden och i vissa delar behövde vi även omvärdera en del delar i projektet då förutsättningarna förändrades.
Då efterfrågan på boenden minskade under pandemin (pga att utländska turister uteblev) och att intresset för aktiviteter och hemester ökade blev fokus i första hand att utveckla campingen som besöksmål.
Att vi gjorde dessa satsningar har varit till stor nytta för campingen och gjort att campingen har klarat sig förhållandevis bra genom pandemin. Antalet boendenätter ökade succesivt fram till att pandemin startade och fick därefter en minskning. Under Pandemin kunde dock dagbesöken till campingen kompensera de för delar av de bortfall vi hade kring boenden. Dock fanns osäkerheten kvar vilket gjorde att ambitionsnivån var tvungen sänkas kring utbyggnad av boenden pga ekonomiska risker.
Campingen har med hjälp av detta stöd kunnat utvecklas till en av det populära besöksmålet kring Skellefteå med ökad beläggningsgrad och ca 4000 besökare till LEGOutställningen som är öppen under sommaren. Sedan tillkommer andra aktiviteter som kajakutyrning, boende på flottar, minigolf mm men även aktiviteter som matteläger, företagsgrupper, föreningsaktiviteter, LEGOevent mm.
Under året har vi även öppnat caféverksamhet (pausades under pandemin)

Projektet slutredovisades under hösten 2022 men vi räknar med att campingen kommer att fortsätta utvecklas.

// Hans Brettschneider

Samarbetspartner
Copyright ©2024 Bureå Camping i samarbete med Campcation.